Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

USNESENÍ VLÁDY ČR 1049 ze dne 16. 10. 2020 (vyhlášeného ve Sbírce zákonů pod číslem 418/2020 Sb.) O PŘIJETÍ KRIZOVÉHO OPATŘENÍ


Tímto usnesením vláda s účinností od 0,00 hod. 19. 10. 2020 nařizuje pohlížet na čestné prohlášení po dobu nouzového stavu
- osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a jejichž sjednaný druh práce je zařazen do kategorie první nebo druhé, jako na posouzení zdravotní způsobilosti osoby ucházející se o zaměstnání podle zákona č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Toto čestné prohlášení je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.
- osob, jejichž pracovněprávní vztah vznikne ode dne vyhlášení tohoto opatření do ukončení nouzového stavu a které vykonávají činnosti epidemiologicky závažné, jako na zdravotní průkaz vydávaný podle § 19 odst. 2 zákona č. 258/2000 Sb.; čestné prohlášení, kterým lze nahradit zdravotní průkaz, je platné nejdéle do uplynutí 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu.

Tímto usnesením vláda s účinností od 0,00 hod. 19. 10. 2020 uděluje po dobu nouzového stavu výjimku z provádění periodických lékařských prohlídek podle vyhlášky č. 79/2013 Sb.; periodické lékařské prohlídky není třeba v době trvání tohoto nouzového stavu zajišťovat a provádět.

Tímto usnesením vláda s účinností od 0,00 hod. 19. 10. 2020 ukládá po dobu nouzového stavu považovat za nadále platné lékařské posudky, jejichž platnost skončí v době trvání tohoto nouzového stavu, a to

  1. lékařské posudky o zdravotní způsobilosti vydané na základě vstupních lékařských prohlídek, anebo periodických lékařských prohlídek,
  2. lékařské posudky o zdravotní způsobilosti k práci vydané na základě mimořádné prohlídky podle § 12 odst. 2 písm. e) nebo písm. f) bodu 3 vyhlášky č. 79/2013 Sb.

jejichž platnost skončila v době vyhlášeného nouzového stavu, na dobu do ukončení nouzového stavu a dále po dobu dalších nejvýše

  • 90 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je zdravotně způsobilá,
  • 30 dnů ode dne následujícího po dni ukončení nouzového stavu, pokud závěr lékařského posudku uvádí, že posuzovaná osoba pro účel, pro který byla posuzována, je způsobilá s podmínkou.

Zároveň se ukládá poskytovatelům pracovnělékařských služeb provést prohlídky nejpozději ve výše uvedených termínech (90 resp. 30 dnů) po skončení nouzového stavu.
Takže vláda přijala obdobná opatření k provádění pracovnělékařských služeb, jaká platila již v době první vlny pandemie letos na jaře…
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 03.11.2020 | www.demonia.cz