Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Z programu Antivirus bude možno čerpat prostředky


Na stránkách MPSV (https://antivirus.mpsv.cz/) je uveden postup pro zaměstnavatele k získání příspěvku z programu Antivirus.
Nejprve musí zaměstnavatel podat žádost o zařazení do programu, kterou zkontroluje Úřad práce (dále ÚP).
V případě, že je žádost bez závad, uzavře ÚP dohodu se zaměstnavatelem, a to tak, že dohodu zašle zaměstnavateli buď do datové schránky nebo e-mailem.
Po uzavření dohody musí zaměstnavatel vyplnit za každý měsíc „vyúčtování nákladů“, a to za každý režim programu Antivirus samostatně.
Návod na podání žádosti a vyúčtování nákladů je na výše uvedených webových stránkách MPSV popsán poměrně podrobně, ale je třeba jej sledovat i průběžně, protože může ještě dojít k určitým změnám…

1/ Podání žádosti

Pro zařazení do Programu Antivirus je nutné podat žádost. Žádost zaměstnavatel podává vůči příslušnému pracovišti podle svého sídla.

Povinnou přílohou podání žádosti je doklad o vedení účtu zaměstnavatele, na který bude příspěvek poskytován, jestliže takovýmto dokladem ÚP ČR již nedisponuje.

V případě, že na žádosti je uvedena jako osoba oprávněná k zastupování zaměstnavatele jiná osoba než ta, jež je uvedena ve veřejných rejstřících, přiloží k žádosti zaměstnavatel rovněž plnou moc k zastupování zaměstnavatele v potřebném rozsahu, pokud ji ÚP ČR již nemá k dispozici.

Pro administrativní zjednodušení je při vytvoření žádosti vygenerována dohoda o poskytnutí příspěvku z cíleného programu Antivirus.

Žádost včetně dohody a dalších dokladů doručená prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem je považována za originál podepsaný zaměstnavatelem. Tímto se nezakládá ÚP ČR povinnost dohodu rovněž podepsat.
Zaměstnavatel podává žádost pouze jednou, pokud není vyzván od ÚP ČR k zaslání opravené žádosti v případě zjištění nedostatků.

2/ Kontrola žádosti Úřadem práce ČR

V případě zjištění závady u žádosti (např. kontrolou vůči veřejným rejstříkům) předá ÚP ČR zaměstnavateli informaci, že musí zaslat žádost opravenou, a oznámí mu, o jakou chybu se jedná.

3/ Uzavření dohody

V případě, že žádost byla doručena bez závad, a kontrolou provedenou ÚP ČR bude předběžně konstatováno, že zaměstnavatel splňuje podmínky Programu Antivirus pro uzavření dohody, bude dohoda uzavřena. V případě, že zaměstnavatelem podaná čestná prohlášení se nezakládají na pravdě, může být požadováno vrácení příspěvku.

Dohoda je uzavřena, pokud bude elektronicky za ÚP ČR podepsána a zaslána zpět zaměstnavateli stejným kanálem, jakým byla doručena (datová schránka, e-mail).

Pokud bude vyhodnoceno, že dohoda nemůže být uzavřena, bude zasláno zaměstnavateli oznámení o neuzavření dohody se specifikací konkrétních důvodů.

4/ Vyúčtování a finanční úhrada

Zaměstnavatel je povinen vyplnit měsíční vyúčtování nákladů na náhrady mezd samostatně za každý měsíc a režim Programu Antivirus samostatně.

Měsíční vyúčtování ve formě PDF souboru/souborů a přiloženého XLSX souboru odešle elektronicky prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Zaměstnavatel je povinen doručit vyúčtování nejpozději do konce kalendářního měsíce následujícího po uplynutí vykazovaného měsíčního období. Připadne-li poslední den kalendářního měsíce na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení nejbližší příští pracovní den. Předchází-li počátek období poskytování příspěvku datu uzavření dohody, výkaz za měsíce předcházející datu uzavření dohody zaměstnavatel doloží nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uzavření dohody. Připadne-li poslední den uvedených lhůt na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem pro doložení výkazu nejbližší příští pracovní den.

Kontrolou vůči údajům v evidenci ČSSZ bude provedeno prvotní vyhodnocení oprávněnosti vykázání nákladů na náhrady mezd každého zaměstnance. V případě vyhodnocení nákladů jako oprávněné (dle údajů ve výkazu) bude příspěvek na tyto zaměstnance vyplacen. Tímto není dotčeno právo ÚP ČR požadovat vrácení příspěvku, pokud bude následně zjištěno, že vyplacení příspěvku nebylo oprávněné.

Jestliže v měsíčním vyúčtování budou nalezeny neshody mezi výkazem a údaji ČSSZ, pracovník ÚP ČR vyzve zaměstnavatele k podání vysvětlení nebo provedení nápravy a zaslání nového měsíčního vyúčtování. Na zaměstnance, u kterého zaměstnavatel doloží listinami oprávněnost požadavku, bude provedeno doplacení příspěvku.



© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 14.04.2020 | www.demonia.cz