Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Novela zákona o DPH účinná od 1. září 2020


Zákonem č. 343/2020 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s implementací daňových předpisů Evropské unie a v oblasti zamezení dvojímu zdanění dochází od 1. září 2020 k novele zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty (dále jen „zákon o DPH“).
Novela zákona o DPH nabývá účinnosti od 1. září 2020 s výjimkou ustanovení týkajících zvláštního režimu pro cestovní službu uvedeného v § 89 odst. 3 až 20, které nabývají účinnosti až od 1. ledna 2022.
Novela zákona o DPH obsahuje zejména tyto změny:

 • Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci Evropské unie; podrobnější informace viz níže.
 • Dodání a pořízení zboží v rámci režimu skladu (tzv. call off stock sklady); podrobnější informace viz náš DIS č. 2/2020.
 • Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu; podrobnější informace viz níže.
 • Důkazní prostředky pro osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu; podrobnější informace viz níže.

Daňové subjekty mohly postupovat dobrovolně od 1. ledna 2020 do 31. srpna 2020 podle přímého účinku směrnice Rady (EU) 2006/112/ES ze dne 28. listopadu 2006 o společném systému daně z přidané hodnoty o DPH (dále jen „směrnice o DPH“), neboť vybrané změny uvedené ve směrnici o DPH nebyly vlivem zpoždění legislativního procesu transponovány k 1. 1. 2020 do zákona o DPH. O tomto možném postupu jsme Vás informovali v našem DISu č. 2/2020.

Od 1. září 2020 již není možné přímo postupovat ve změnách podle směrnice o DPH, neboť jsou již transponovány do zákona o DPH.

Nabytím účinnost novely zákona o DPH postupují daňové subjekty od 1. září 2020 výlučně pouze podle zákona o DPH.

Přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci EU

Otázku přiřazení přepravy u řetězových dodání zboží v rámci EU řeší od 1.9.2020 § 7 odst. 3 a 4 zákona o DPH takto:

(3) Pokud je totéž zboží předmětem po sobě jdoucích dodání v řetězci, v rámci kterých je toto zboží odesláno nebo přepraveno z členského státu do členského státu od něj odlišného, a to od prvního dodavatele přímo poslední osobě v tomto řetězci, pro kterou se dodání tohoto zboží uskutečňuje, platí, že k odeslání nebo přepravě tohoto zboží došlo pouze při jeho dodání

 1. prostředníkovi, nebo
 2. prostředníkem, pokud tento prostředník sdělil svému dodavateli své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty, které mu bylo přiděleno členským státem zahájení odeslání nebo přepravy zboží.

(4) Pro účely odstavce 3 se prostředníkem rozumí dodavatel v rámci po sobě jdoucích dodání v řetězci, který

 1. není prvním dodavatelem v rámci těchto dodání a
 2. zboží odesílá nebo přepravuje sám, nebo jím zmocněná třetí osoba.

Osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a související důkazní prostředky
Otázku osvobození od daně při dodání zboží do jiného členského státu a související důkazní prostředky řeší od 1.9.2020 § 64 odst. 1, 4 a 5 zákona o DPH takto:

(1) Dodání zboží do jiného členského státu plátcem osobě registrované k dani v jiném členském státě, pro kterou je pořízení tohoto zboží v jiném členském státě předmětem daně, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud

a) tato osoba sdělila plátci své daňové identifikační číslo pro účely daně z přidané hodnoty,

b) je zboží odesláno nebo přepraveno z tuzemska do jiného členského státu plátcem, pořizovatelem nebo třetí osobou zmocněnou plátcem nebo pořizovatelem a

c) plátce uvede dodání zboží v souhrnném hlášení.

(4) Dodání zboží za úplatu, které je přemístěním zboží plátcem z tuzemska do jiného členského státu, je osvobozeno od daně s nárokem na odpočet daně, pokud by takové dodání zboží bylo osvobozeno od daně podle odstavců 1 až 3 v případě, že by se uskutečnilo pro jinou osobu registrovanou k dani v jiném členském státě.

(5) Pro účely uplatňování osvobození od daně podle odstavců 1 až 4 se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno do jiného členského státu, stanoví-li tak přímo použitelný předpis Evropské unie, kterým se stanoví prováděcí opatření ke směrnici o společném systému daně z přidané hodnoty.

V tomto případě se postupuje podle čl. 45a nařízení Rady 2018/1912:
1. Pro účely uplatňování osvobození od daně stanoveného v článku 138 směrnice 2006/112/ES se má za to, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno z členského státu mimo jeho území, avšak uvnitř Společenství, v jednom z těchto případů:

 1. prodávající uvede, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, a má buď alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů prodávajícího a pořizovatele uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli;

 2. prodávající má:
 • písemné potvrzení od pořizovatele, v němž je uvedeno, že zboží bylo odesláno nebo přepraveno jím nebo na jeho účet třetí osobou, s uvedením členského státu určení zboží; toto písemné potvrzení obsahuje: datum vystavení; jméno a adresu pořizovatele; množství a druh zboží; datum a místo ukončení přepravy zboží; v případě dodání dopravního prostředku identifikační číslo tohoto dopravního prostředku; a totožnost fyzické osoby přijímající zboží za pořizovatele; a
 • alespoň dva důkazy uvedené v odst. 3 písm. a), které si neprotiřečí a které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli, nebo jeden z důkazů uvedených v odst. 3 písm. a) v kombinaci s jedním z důkazů uvedených v odst. 3 písm. b) potvrzujících odeslání nebo přepravu, který důkazu uvedenému v odst. 3 písm. a) neprotiřečí, které jsou vydány dvěma různými stranami nezávislými navzájem, na prodávajícím a na pořizovateli.

Pořizovatel poskytne prodávajícímu písemné potvrzení uvedené v prvním pododstavci písm. b) bodě i) nejpozději desátý den měsíce následujícího po dodání.

2. Správce daně může domněnku podle odstavce 1 vyvrátit.

3. Pro účely odstavce 1 se jako doklad o odeslání nebo přepravě uznávají:

 1. dokumenty týkající se odeslání nebo přepravy zboží, jako je podepsaný doklad nebo nákladní list CMR, náložný list, faktura za leteckou přepravu, faktura od dopravce zboží;

 2. jiné dokumenty:
 • pojistka vztahující se na odeslání nebo přepravu zboží nebo bankovní doklady prokazující úhradu za odeslání nebo přepravu zboží;
 • úřední dokumenty vydané orgánem veřejné moci, například notářem, potvrzující ukončení přepravy zboží v členském státě určení;
 • potvrzení skladovatele v členském státě určení o převzetí zboží potvrzující skladování zboží v tomto členském státě.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 03.09.2020 | www.demonia.cz