1/ PROBLEMATIKA POSKYTOVÁNÍ ODMĚN ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ


   V minulém čísle jsme v dotazu 34/08 odpovídali na problematiku výplaty tantiém členům statutárních orgánů a odvodů daně a pojistného na SZ a VZP z nich. Někteří z Vás se pozastavili nad odvodem pojistného na SZ z těchto tantiém v případě, že členství ve statutárním orgánu vyplývá ze stanov společnosti, někteří nevědí, jaký je rozdíl mezi odměnou člena statutárního orgánu a tantiémou apod. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vydat ucelený výklad k poskytování odměn členům statutárních orgánů a odvodům daně a pojistného z nich.

   KDO MŮŽE BÝT ČLENEM STATUTÁRNÍHO ORGÁNU?
Jedná se o kolektivní orgán obchodních společností, ustanovený podle obchodního zákoníku, zakládací listiny nebo smlouvy a patří sem zejména představenstvo nebo dozorčí rada. V jednotlivých společnostech se bude jednat o člena statutárního orgánu v těchto případech:

   PRÁVNÍ POSTAVENÍ ČLENŮ STATUTÁRNÍHO ORGÁNU?
   Jejich vztah ke společnosti by měl být upraven podle obchodního zákoníku a měl by se přiměřeně řídit ustanoveními o mandátní smlouvě (§ 66 odst. 2 a § 566 a následující obchodního zákoníku). V žádném případě nemůže být na výkon funkce člena statutárního orgánu sjednán pracovněprávní vztah podle zákoníku práce. Toto ovšem nebrání tomu, že s členem statutárního orgánu může být sjednán pracovněprávní vztah na jinou funkci. Např. člen dozorčí rady v a. s. je zároveň ekonomický ředitel této a. s.

   JAKÝ JE ROZDÍL MEZI ODMĚNOU ČLENŮM STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ A TANTIÉMOU?
   Odměna člena statutárního orgánu se vyplácí zpravidla jednou měsíčně bez ohledu na dosažené výsledky společnosti (někdy se její výše odvíjí od účasti na zasedáních). Tantiéma se členům statutárního orgánu vyplácí až po skončení hospodářského roku a její výše je vázána na dosažený zisk společnosti. Co se týká odvodů daně a pojistného na SZ a VZP je u odměn členů statutárních orgánů i u tantiém stejný režim, tj. odvádí se daň z příjmů a odvádí se pojistné na VZP. Pojistné na SZ se odvádí jen v případě, že členství ve statutárním orgánu vyplývá ze stanov společnosti (viz níže).

   PROČ SE Z ODMĚN ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ ODVÁDÍ POJISTNÉ NA VZP?
   Odvod pojistného na VZP je od 1. 1. 2008 vázán na to, že se jedná o příjmy ze závislé činnosti, které jsou předmětem daně z příjmů a jsou zúčtovány v souvislosti se zaměstnáním. Zaměstnancem jsou osoby, kterým plynou příjmy ze závislé činnosti nebo funkčních požitků s výjimkou dohody o provedení práce, příjmů žáků a studentů za praktický výcvik apod.
   Jelikož odměny členů statutárních orgánů jsou příjmy ze závislé činnosti (§ 6 odst. 1 písm. c), je třeba z nich odvádět pojistné na VZP.
   Odměny členům statutárních orgánů, které se vyplácí občanům s trvalým pobytem mimo území ČR (daňový nerezident), podléhají rovněž odvodu pojistného na VZP. Zaměstnavatel by je měl přihlásit na zdravotní pojišťovně jako zaměstnance a odvádět za ně pojistné. Pokud by se jednalo o občana EU, který by předložil formulář E-101, měl by český zaměstnavatel kontaktovat instituci provádějící zdravotní pojištění ve státě EU, z kterého cizinec přišel. U této instituce se český zaměstnavatel přihlásí jako plátce pojistného a bude jej odvádět podle legislativy tohoto státu, v jeho měně a na účet této instituce.

   KDY SE MUSÍ Z ODMĚN ČLENŮ STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ NEBO TANTIÉM ODVÉST POJISTNÉ NA SZ?
   Z odměn členů statutárních orgánů se pojistné na SZ neodvádí, protože se nejedná o zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském pojištění. Výjimky jsou pouze v případě povinného členství ve statutárním orgánu a u členů družstev, kde je odměna předem stanovena.
   S první situací se můžeme setkat např. v akciové společnosti, která má ve stanovách uvedeno, že členem představenstva je vždy ředitel akciové společnosti. Jelikož jeho členství v představenstvu je povinné, považují se odměny jemu vyplácené za příjmy, které mu plynou v souvislosti se zaměstnáním, které zakládá účast na nemocenském pojištění a tudíž se z nich musí odvádět i pojistné na sociální zabezpečení (§ 5 odst. 1 zákona 589/92 Sb. o pojistném na SZ).
   Pokud by akciová společnost neměla ve stanovách uvedeno povinné členství ředitele a on by byl do představenstva řádně zvolen valnou hromadou akcionářů, pojistné na sociální zabezpečení by se z odměn jemu vyplácených neodvádělo.
   Obdobně je třeba odvést pojistné na SZ u odměn členů statutárních orgánů v družstvech, pokud je odměna za výkon této funkce předem určena (§ 29 vyhl. 165/79 Sb. o nemocenském pojištění některých pracovníků...). Tzn., že pokud je u členů představenstva v družstvu určena na začátku roku odměna za výkon funkce v představenstvu ve výši 5000 Kč měsíčně, je třeba z této odměny odvádět pojistné na SZ.

   PROČ SE ODVÁDÍ POJISTNÉ NA SZ A VZP Z ODMĚN JEDNATELŮ, KTEŘÍ JSOU ROVNĚŽ STATUTÁRNÍM ORGÁNEM?
Jednatel není členem statutárního orgánu, ale je přímo statutární orgán ve společnosti s ručením omezeným. Povinnost odvádět pojistné na sociální zabezpečení vyplývá u něho z § 33 vyhl. 165/79 Sb. o nemocenském pojištění některých pracovníků. Zdravotní pojištění se rovněž z těchto odměn odvádí, protože se jedná o zdanitelný příjem ze závislé činnosti.