Přihlášení do placené sekce:
  POZOR! OD 1.2.2022 NOVÉ HESLO!

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Finanční správa informuje daňovou veřejnost o technických problémech portálu MOJE daně ze dne 25. 4. 2022


Vzhledem k technickým problémům portálu MOJE daně (www.mojedane.cz), které neočekávaně nastaly dne 25. 4. 2022 a ztížily možnost podání především daňového přiznání k dani z přidané hodnoty (DPH), kontrolního hlášení a souhrnného hlášení (zejména za období měsíce března 2022 a 1. čtvrtletí 2022), informuje Finanční správa o tom, že daňové subjekty mají možnost podat uvedená podání bez jakýchkoliv sankcí až do 29. 4. 2022.
V souvislosti s tímto nastalým stavem, za který se Finanční správa daňové veřejnosti velmi omlouvá, se však vyskytly případy, kdy daňové subjekty podaly daňové přiznání k DPH, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení jiným způsobem, než požaduje zákon č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). Takováto podání je však nutné považovat za neúčinné v souladu s ustanovením § 101a odst. 3 zákona o DPH.
S ohledem na to, žádá Finanční správa daňové subjekty (plátce DPH nebo identifikované osoby), které učinily předmětná podání jinak, než stanovuje zákon (např. formou .pdf souboru e-mailem, v listinné podobě apod.), aby svá příslušná podání k DPH (daňové přiznání, kontrolní hlášení nebo souhrnné hlášení) podaly opětovně, a to ve formátu a struktuře (.xml), který požaduje zákon o DPH, prostřednictvím již plně funkčního daňového portálu MOJE daně nebo datovou schránkou, pokud ji má daňový subjekt zpřístupněnu. Takto jsou podání v souladu se zákonem o DPH platná a pro správce daně akceptovatelná (resp. zpracovatelná v očekávané formě a struktuře).
Pokud příslušná platná podání budou učiněna do 29. 4. 2022 včetně, tak bude ze strany správce daně původní lhůta pro tato podání (ke dni 25. 4. 2022) považována za zachovanou a tato podání nebudou nijak penalizována. Stejně tak bude pohlíženo na podání učiněná dne 25. 4. 2022 v požadovaném formátu a struktuře (datové zprávy), avšak vyžadující dodatečné potvrzení za podmínek uvedených v daňovém řádu (tzv. e-tiskopisy): Pokud toto potvrzení bude správci daně doručeno do dne 29. 4. 2022 bude příslušné podání považováno za učiněné ve lhůtě.
U podání vztahujících se k DPH, která budou z důvodu technických problémů daňovými subjekty podána po původní lhůtě (tj. po 25. 4. 2022), a to v příslušném formátu a struktuře nejpozději do 29. 4. 2022 včetně, bude původní lhůta pro jejich podání považována za zachovanou.
Za vzniklé komplikace se daňovým subjektům Finanční správa velmi omlouvá.

Poplatníci, kteří elektronicky odevzdávali daňové přiznání k dani z příjmů, pak mají na odevzdání čas až do 2. 5. 2022.© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 01.02.2022 | www.demonia.cz