Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Přechodné zvýšení limitu pro poskytování darů, které lze odečíst od základu daně z příjmů


Dne 4. 2. 2021 nabyl účinnost zákon č. 39/2021 Sb., kterým došlo k novelizaci ustanovení § 15 odst. 1 a § 20 odst. 8 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů. Danou novelou došlo dočasně ke zvýšení částky, kterou lze v úhrnu odečíst od základu daně v rámci uplatnění nezdanitelné části základu daně ve formě bezúplatného plnění (daru).

Poplatník daně z příjmů fyzických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud přesáhnou 2 % ze základu daně anebo činí alespoň 1.000 Kč ve zdaňovacím období. Maximálně v úhrnu lze odečíst nejvýše 30 % základu daně, a to v rámci daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob (dále jen DAP DPF) za zdaňovací období roku 2020 a 2021 (např. pro zdaňovací období roku 2019 stále platí možnost odečtu nejvýše 15 % základu daně).

Poplatník daně z příjmů právnických osob si může v úhrnu odečíst od základu daně bezúplatná plnění, pokud hodnota bezúplatného plnění činí alespoň 2.000 Kč. Za zdaňovací období, která skončila v období od 1. 3. 2020 do 28. 2. 2022, lze v úhrnu odečíst vždy nejvýše 30 % základu daně sníženého podle § 34 zákona o daních z příjmů.

Upozornění Finanční správy k vyplnění tiskopisu daňového přiznání k dani z příjmů fyzických osob za rok 2020
Aplikace „Elektronická podání pro finanční správu“ aktuálně nezohledňují právní úpravu dle výše uvedeného zákona, a proto bude-li DAP DPF vyplňováno nebo podáváno elektronicky s využitím aplikace Elektronická podání pro finanční správu, bude poplatníkovi daně z příjmů fyzických osob zobrazena chybová hláška v protokolu chyb podání, upozorňující na nesprávné vyplnění hodnoty na řádku 46 (klasické DAP DPF) nebo řádku. 25 (DAP DPF pouze příjmy ze závislé činnosti). Chybová hláška má charakter propustné chyby, která nebrání dalším krokům např. dané podání vytisknout nebo elektronicky odeslat.

Využít výše uvedené možnosti lze v rámci řádného, opravného (pokud již bylo řádné DAP DPF podáno, a to do lhůty pro podání řádného DAP) nebo dodatečného přiznání. V této souvislosti upozorňujeme na povinnost poplatníka daně z příjmů fyzických osob uvést důvody pro podání dodatečného daňového přiznání, je-li podáváno na daň nižší.

K vyplnění daňového přiznání k dani z příjmů právnických osob v aplikaci „Elektronická podání pro finanční správu“ zatím Finanční správa žádné upozornění nevydala. Problém je tam však v současnosti obdobný.
© Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 18.01.2021 | www.demonia.cz