Přihlášení do placené sekce:

Jméno:

Heslo: 

> Registrovat se

 
       

menu html5 by Css3Menu.com

Změny v daňovém odpisování majetku v roce 2020


I přes skutečnost, že tzv. „daňový balíček“ nepodepsal prezident, vyšel tento zákon ve Sbírce zákonů již k datu 31.12.2020 jako zákon č. 609/2020 Sb. (dále jen „novela zákona o daních z příjmů“). Většina podstatných změn je účinná od 1.1.2021, přičemž na majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze (podle přechodných ustanovení) použít příslušná ustanovení daňového balíčku i při sestavování daňového přiznání k dani z příjmů za rok 2020.

Jedná se zejména o

  • mimořádné odpisy u majetku zařazeného v 1. a 2. odpisové skupině a pořízeného od 1.1.2020,
  • zvýšení vstupní ceny u samostatných movitých věcí (příp. souborů movitých věcí), zvířat a technického zhodnocení, ze 40 tis. Kč na 80 tis. Kč,
  • zrušení kategorie nehmotného majetku (počínaje majetkem pořízeným od 1.1.2020).

Mimořádné odpisy

Stejně jako na přelomu let 2009 – 2010 upravuje mimořádné odpisy § 30a zákona o daních z příjmů.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 1 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat rovnoměrně bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 12 měsíců.

Hmotný majetek zařazený v odpisové skupině 2 podle přílohy č. 1 k zákonu o daních z příjmů, pořízený v období od 1. ledna 2020 do 31. prosince 2021 může poplatník, který je jeho prvním odpisovatelem, odepsat bez přerušení do 100 % vstupní ceny za 24 měsíců, přitom za prvních 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 60 % vstupní ceny hmotného majetku a za dalších bezprostředně následujících 12 měsíců uplatní odpisy rovnoměrně do výše 40 % vstupní ceny hmotného majetku.

Mimořádné odpisy se stanoví s přesností na celé měsíce. Poplatník má povinnost zahájit odpisování počínaje následujícím měsícem po dni, v němž byly splněny podmínky pro odpisování. Při zahájení nebo ukončení odpisování v průběhu zdaňovacího období lze uplatnit odpisy pouze ve výši připadající na toto zdaňovací období. Odpisy se zaokrouhlují na celé koruny nahoru.

Mimořádné odpisy hmotného majetku nelze uplatnit u hmotného majetku odpisovaného podle § 30 odst. 4 a 5 zákona o daních z příjmů (tj. u tzv. časových odpisů).

Technické zhodnocení hmotného majetku odpisovaného mimořádnými odpisy nezvyšuje jeho vstupní cenu. Ukončené technické zhodnocení se zatřídí do odpisové skupiny, ve které je zatříděn hmotný majetek, na kterém je technické zhodnocení provedeno, a odpisuje se jako hmotný majetek podle § 26 až 30 a § 31 až 33 zákona o daních z příjmů.

Uplatnění mimořádných odpisů ještě v roce 2020 umožňuje čl. XII bod 16 přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů.

Zvýšení limitu pro hmotný movitý majetek a technické zhodnocení

Novelou zákona o daních z příjmů se zvyšuje hranice vstupní ceny, od které je nutné daňově odpisovat hmotný movitý majetek nebo zvířata, a to z částky nad 40.000 Kč na částku nad 80.000 Kč. Stejným způsobem je zvýšen limit pro vymezení technického zhodnocení.

Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů (čl. XII, body 13 až 15) je možno postupovat takto:

  • Na hmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů (tj. do 31.12.2020) se použije zákon o daních z příjmů v původním znění, platném do 31.12.2020.
  • Na hmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít nové znění zákona o daních z příjmů, účinné od 1.1.2021. Využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek novela zákona o daních z příjmů i ve všech následujících zdaňovacích obdobích.
  • Na hmotný majetek pořízený dne 1.1.2021 a později a na technické zhodnocení hmotného majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne 1.1.2021 se bude postupovat podle novely zákona o daních z příjmů.

Pokud se poplatník rozhodne, že u majetku pořízeného v roce 2020 použije limit 80.000 Kč, bude při určení daňových nákladů postupovat podle účetních předpisů. Daňovým nákladem tak budou např. účetní odpisy majetku (viz § 24 odst. 2 písm. v/ bod 1 zákona o daních z příjmů).

Zrušení kategorie nehmotného majetku

Novela zákona o daních z příjmů opět ruší kategorii nehmotného majetku (došlo ke zrušení § 32a zákona o daních z příjmů, který upravoval daňové odpisy nehmotného majetku).
Poplatníci - účetní jednotky tak budou s nehmotným majetkem daňově zacházet podle účetních předpisů a např. účetní odpisy budou daňovými náklady podle § 24 odst. 2 písm. v) bodu 2 zákona o daních z příjmů.

Pro poplatníky (FO), kteří nejsou účetní jednotkou, se novelou zákona o daních z příjmů nic nezmění, protože tito poplatníci uplatňují výdaje na pořízení nehmotného majetku do daňových nákladů jednorázově (viz § 24 odst. 2 písm. zn/ zákona o daních z příjmů).

Podle přechodných ustanovení novely zákona o daních z příjmů (čl. XII, body 10 až 12) je možno postupovat takto:

  • Na nehmotný majetek pořízený přede dnem nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů (tj. do 31.12.2020) a na technické zhodnocení tohoto majetku dokončené a uvedené do stavu způsobilého obvyklému užívání ode dne nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů (tj. od 1.1.2021), se použije původní znění zákona o daních z příjmů.
  • Na nehmotný majetek pořízený od 1. ledna 2020 lze od 1. ledna 2020 použít novelu zákona o daních z příjmů. Využije-li poplatník takový postup, použije se na tento majetek a na technické zhodnocení tohoto majetku novela zákona o daních z příjmů ve všech následujících zdaňovacích obdobích.
  • Na nehmotný majetek pořízený ode dne nabytí účinnosti novely zákona o daních z příjmů (tj. od 1.1.2021), se použije novela zákona o daních z příjmů. © Démonia s.r.o., 2016 | Poslední aktualizace: 26.01.2021 | www.demonia.cz