8/ ZÁPOČET DOB DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO NÁROK NA PODPORU V NEZAMĚSTNANOSTI


   Od letošního roku vyžadují úřady práce uvádět na svá potvrzení pro účely pobírání podpory v nezaměstnanosti i dobu důchodového pojištění. Někteří zaměstnavatelé mají s tímto potvrzením problémy, a proto jsme se rozhodli zrekapitulovat, co je třeba na tomto potvrzení uvést.
Podle § 39 odst. 1 zákona 435/2004 Sb. o zaměstnanosti (dále jen „zákon o Zam.“) má nárok na podporu v nezaměstnanosti uchazeč o zaměstnání, který získal v rozhodném období (poslední 3 roky před zařazením do evidence uchazečů) zaměstnáním nebo jinou výdělečnou činností dobu důchodového pojištění v délce alespoň 12 měsíců.

   VYMEZENÍ DOBY DŮCHODOVÉHO POJIŠTĚNÍ PRO POBÍRÁNÍ PODPORY V NEZAMĚSTNANOSTI

   U doby důchodového pojištění je v zákonu o Zam. odkaz na § 11 odst. 1 písm. a) a odst. 2 zákona 155/95 Sb. o důchodovém pojištění. V § 11 odst. 1 se říká, že dobou důchodového pojištění je po 31. 12. 1995 doba účasti na pojištění osob uvedených v § 5 odst. 1 písm. a) až l) a v) až x). Tzn., že se toto vymezení týká např. těchto skupin zaměstnanců (citujeme § 5 odst. 1 některá z písmen výše uvedených - uvádíme pouze převažující činnosti našich klientů)

      (1) Pojištění jsou při splnění podmínek stanovených v tomto zákoně účastni
  a) zaměstnanci v pracovním poměru,
  c) členové družstva v družstvech, kde podmínkou členství je jejich pracovní vztah k družstvu, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro družstvo práci, za kterou jsou jím odměňováni,
  e) osoby samostatně výdělečně činné,
  f) zaměstnanci činní na základě dohody o pracovní činnosti,
  j) dobrovolní pracovníci pečovatelské služby,
  w) společníci a jednatelé společnosti s ručením omezeným a komanditisté komanditní společnosti, jestliže mimo pracovněprávní vztah vykonávají pro ni práci, za kterou jsou touto společností odměňováni,
  x) členové družstva, kteří vykonávají činnost v orgánech družstva mimo pracovněprávní vztah za odměnu, jejíž výše je předem určena, pokud výkon této činnosti není podle stanov družstva považován za výkon práce pro družstvo.
     (2) Za zaměstnance v pracovním poměru [odstavec 1 písm. a)] se pro účely tohoto zákona považuje též osoba činná v poměru, který má obsah pracovního poměru, avšak pracovní poměr nevznikl, neboť nebyly splněny všechny podmínky stanovené pracovněprávními předpisy pro jeho vznik.
Konec citace...

   Z tohoto je zřejmé, že dobou důchodového pojištění jsou všechny zde uvedené činnosti s výjimkou uvedenou v § 11 odst. 2, tj. s výjimkou doby, kdy tyto osoby nepobíraly příjmy započitatelné do vyměřovacího základu (např. doba neplaceného volna, která trvala po celý kalendářní měsíc). Doby, kdy nebyly započitatelné příjmy z tzv. omluvných důvodů uvedených v § 16 odst. 4 větě druhé písm. a) se ale započítávají. Omluvným důvodem je např. doba pracovní neschopnosti, kterou si pojištěnec nezpůsobil úmyslně, pokud vznikla nejpozději poslední den ochranné lhůty, doby po kterou trvala potřeba ošetřování nebo péče o dítě ve věku do 10 let nebo jiného člena domácnosti, nejvýše však v rozsahu prvních 9 kal. dnů potřeby ošetřování, popřípadě 16 kal. dnů, jde-li o osamělého zaměstnance apod.
Takže dobou důchodového pojištění jsou veškeré doby zaměstnání s výjimkou kalendářních měsíců, ve kterých nebylo dosaženo započitatelných příjmů z důvodu nevykonávání činnosti zakládající účast na pojištění (většinou jde o doby neplaceného volna).

   JAK SE ALE ZAHRNOU DOBY MATEŘSKÉ, RODIČOVSKÉ DOVOLENÉ APOD., KTERÉ NEJSOU UVEDENY VE VYJMENOVANÝCH PÍSMENECH § 5?

   Podle § 41 odst. 2 zákona o Zam., není-li splněna podmínka důchodového pojištění alespoň 12 měsíců v posledních 3 letech, lze tuto podmínku splnit i započtením náhradní doby zaměstnání. Za náhradní dobu zaměstnání se podle § 41 odst. 3 zákona o Zam. považuje např. doba

   a) přípravy osoby se zdravotním postižením k práci,
   b) pobírání plného invalidního důchodu,
   c) osobní péče o dítě ve věku do 4 let,
   d) osobní péče o fyzickou osobu, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni II (středně těžká závislost), ve stupni III (těžká závislost) nebo ve stupni IV (úplná závislost), pokud s uchazečem o zaměstnání trvale žije a společně uhrazují náklady na své potřeby; tyto podmínky se nevyžadují, jde-li o osobu, která se pro účely důchodového pojištění považuje za osobu blízkou,
   f) osobní péče o fyzickou osobu mladší 10 let, která se podle zvláštního právního předpisu považuje za osobu závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupni I (lehká závislost).

   Z této formulace vyplývá, že ženám po mateřské a rodičovské dovolené, které se budou hlásit na Úřadu práce, se pro účely podpory v nezaměstnanosti započte doba péče o dítě ve věku do 4 let jako náhradní doba pojištění a nárok na podporu v nezaměstnanosti mít budou. Podle § 51 odst. 1 písm. a) zákona o Zam. jim bude náležet
za první 2 měsíce ve výši 0,15násobku, další 2 měsíce ve výši 0,12násobku a po zbývající podpůrčí dobu 0,11násobku průměrné mzdy v národním hospodářství za 1. až 3. čtvrtletí kalendářního roku předcházejícího kalendářnímu roku, ve kterém byla podána žádost o tuto podporu, jestliže
   a) splnil podmínku doby předchozího zaměstnání [§ 39 odst. 1 písm. a)] započtením náhradní doby a tato doba se posuzuje jako poslední zaměstnání.

  POZOR: pokud nebude náhradní doba zaměstnání posledním zaměstnáním před zařazením mezi uchazeče o zaměstnání, měla by náležet podpora v nezaměstnanosti z naposledy zjištěného průměrného výdělku. Např. žena skončila rodičovskou dovolenou ve 3 letech věku dítěte a po návratu k zaměstnavateli obdržela výpověď. Po dobu výpovědní doby ještě pracovala a po skončení pracovního poměru se šla zaregistrovat na ÚP. V tomto případě by se při výpočtu podpory vycházelo z jejího naposledy zjištěného výdělku a výše podpory by byla 65, 50 a 45%.

   ZÁVĚR:
k potvrzení pro Úřad práce o dobách důchodového pojištění je vhodné vždy přiložit evidenční list důchodového pojištění zaměstnance (ELDP), ze kterého je zřejmé, které doby jsou dobou důchodového pojištění a které jsou náhradní dobou pojištění. Pokud bude Úřad práce požadovat potvrzení těchto dob na zvláštním tiskopisu, je třeba doby pojištění z ELDP přepsat na tento tiskopis.
   POZOR: takto by ale Úřad práce postupovat neměl, protože podle § 42 odst. 2 zákona o Zam. musí uchazeč o zaměstnání doložit skutečnosti rozhodné pro přiznání podpory, a to např. evidenčním listem důchodového pojištění… Jestliže je z ELDP zřejmá doba důchodového pojištění, další potvrzení je naprosto zbytečné.