2/ ODVOD ZDRAVOTNÍHO POJIŠTĚNÍ U ČLENŮ DRUŽSTEV


Vzhledem k tomu, že od 1. 1. 2012 došlo ke změnám v posuzování účasti na zdravotním pojištění členů družstev a stále vzniká spousta problémů se správným prováděním odvodů, rozhodli jsme odvody pojistného na zdravotní pojištění u členů družstev znovu zrekapitulovat.

Podle § 5 písm. a) bodu 4 zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění se „za zaměstnance považuje fyzická osoba, které plynou nebo by měly plynout příjmy ze závislé činnosti podle zákona upravujícího daně z příjmů, s výjimkou člena družstva, který není v pracovněprávním vztahu k družstvu, ale vykonává pro družstvo práci, za kterou je jím odměňován, a který v kalendářním měsíci nedosáhl stanoveného příjmu“.

Stanoveným (započitatelným) příjmem se rozumí částka 2500 Kč za kalendářní měsíc.

Správný postup si uvedeme na konkrétním příkladu:

Družstvo vyplácí členům představenstva měsíčně odměnu za výkon funkce ve výši 1000 Kč. Tato odměna je vyplácena jak členům družstva, kteří jsou zároveň zaměstnanci, tak i členům představenstva, kteří nemají u družstva pracovněprávní vztah.

Pokud se jedná o členy družstva, kteří nemají zároveň pracovněprávní vztah k družstvu, tak se u nich zdravotní pojištění neodvede, protože odměna za výkon funkce nedosáhla alespoň částky 2500 Kč.

Pokud se jedná o člena družstva, který pobírá odměnu za výkon funkce a zároveň v družstvu pracuje v pracovněprávním vztahu, tak se odměna za výkon funkce přičte k příjmům z pracovněprávního vztahu a pojistné se odvede.

V tomto smyslu budou do budoucna přepracovány i všechny námi vydané tabulky.